Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

aiko77
aiko77
9891 47de
Reposted fromkelu kelu viaMigotliwa Migotliwa
aiko77
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaRynn Rynn
aiko77
1117 3473
Reposted fromseaweed seaweed viagingerowaa gingerowaa
0262 6492
Reposted fromamatore amatore viagingerowaa gingerowaa

March 09 2019

aiko77
1511 d1de 500
Reposted byhashSkydelan
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viaRynn Rynn
aiko77
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaRynn Rynn
aiko77
1706 8faa 500
Reposted fromtichga tichga viaRynn Rynn
aiko77
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaRynn Rynn

March 08 2019

aiko77
3530 b171
Reposted fromGIFer GIFer viaplaetzchen plaetzchen
aiko77
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaplaetzchen plaetzchen
aiko77
aiko77
aiko77
Choruję na pełnoobjawowe zauroczenie. Jedyne na czym potrafię skoncentrować uwagę, to wiadomości od niego lub o nim.

March 07 2019

aiko77
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viazielono zielono
aiko77
aiko77
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viazielono zielono
aiko77
7773 a8f3
Reposted fromzielono zielono viaandzxa andzxa
aiko77
9476 22a5
Reposted fromMeneroth Meneroth viaandzxa andzxa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl